U bent hier

Home » Programma

Programma

OPEN VOOR DE MENS

GAAT VOOR EEN DYNAMISCH EN OPEN BELEID MET VISIE !

Naar Belgische maatstaven is Bever een kleine gemeente, met een goeie 2.000 inwoners.  Het is ook een landelijke gemeente, met nog veel open ruimte (een bevolkingsdichtheid van ongeveer één inwoner per hectare) en met een belangrijke agrarische achtergrond (alhoewel het aantal landbouwbedrijven stelselmatig slinkt). Bever is bovendien een taalgrensgemeente, aan de grens van drie provincies : met haar taalvriendelijke en verdraagzame bevolking vormt zij een mooi bindteken tussen Vlaanderen en Wallonië. Zij heeft ook een gemakkelijke verbinding met Brussel, de hoofdstad van België en van Europa.

Die situatie biedt heel wat troeven en opportuniteiten, waarmee rekening moet gehouden worden bij het uitstippelen van het gemeentelijk beleid.  Dit beleid moet een rustige en veilige leefwereld creëren waar jeugd, actieve burgers en gepensioneerden in harmonie kunnen samenwonen en waar het verenigingsleven kan bloeien.

Bever wordt nu al meer dan 40 jaar ononderbroken bestuurd door een absolute meerderheid van dezelfde partij. Beslissingen in Bever worden genomen in besloten kring. Alhoewel de Gemeenteraad de plaats bij uitstek is om het beleid uit te stippelen, lijkt die Raad meer en meer op een orgaan dat slaafs de beslissingen van het Schepencollege bevestigt.

Het feit dat Bever zo lang door eenzelfde partij wordt bestuurd, leidt tot een bijna onvermijdelijke tendens tot cliëntelisme en tot een behoudsgezind beleid, waar openheid, creativiteit en visie ver te zoeken zijn. De quasizekerheid om aan de macht te blijven, gaat ook gepaard met een verwaarlozing van het financiële beleid: in een neutrale studie, die uitgevoerd werd door professor Matthijs (VUB en UG) en die op 3 april ll. in de krant Het Laatste Nieuws werd gepubliceerd, kreeg ons gemeentebestuur een schamele 2 op 10 !

De verandering van de macht is de beste garantie voor vernieuwing en voor een moderne aanpak, met verfrissende ideeën. Een periodieke machtswissel is dan ook de beste waarborg voor een krachtig beleid, dat uitsluitend het algemeen belang van alle burgers moet dienen.

En daarom is OPEN VOOR DE MENS opgericht: een nieuwe politieke beweging, die een ander beleid aan Bever wil geven. Wij hebben daarvoor de ideeën, het enthousiasme en de mensen in huis om dit nieuwe beleid te realiseren.

OPEN EN TRANSPARANT BESTUUR

Het uitgangspunt voor OPEN VOOR DE MENS is een open en transparant beleid.

Aandacht voor kwaliteit, tevredenheid en vertrouwen in de gemeentelijke dienstverlening is uiterst belangrijk en moet een strategie zijn voor zowel de politieke mandatarissen als voor het personeel. Burgemeester en schepenen hebben een voorbeeldfunctie en horen toegankelijk te zijn voor de inwoners. In een beurtsysteem zijn zij dagelijks ter beschikking in het gemeentehuis. Niet alleen de dienst onthaal, maar alle personeelsleden op alle diensten zijn er zich op elk moment bewust van dat er een correcte, stipte en klantvriendelijke dienstverlening moet geboden worden. Daarnaast moet het verder uitwerken van een meldingssysteem de bevolking de nodige zekerheid bieden dat ze effectief gehoord wordt, en dit vóór beslissingen worden genomen. Inspraak van de burger is voor ons echt wel meer dan af en toe eens een hoorzitting houden.

Actief burgerschap vereist in de eerste plaats een ruime openbaarheid van bestuur. Burgers hebben recht op inzage, inspraak, respect en op een eerlijke, respectvolle behandeling.  De inwoners van Akrenbos hebben dat respect niet gekregen bij de inplanting van de voorlopige feestzaal.

Wij beschouwen Adviesraden niet als decorum maar willen hen effectief consulteren en betrekken in het gemeentelijk beleid.

OPEN VOOR DE MENS vindt een open communicatie, zowel intern – tussen verschillende diensten en tussen politici en ambtenaren – als extern met de burger uiterst belangrijk. Briefwisseling en mailverkeer dienen dagelijks opgevolgd te worden, zodat vragen van burgers en verenigingen snel en tijdig kunnen behandeld worden. Het gemeentelijk loket moet op alle mogelijke manieren toegankelijk zijn: via het traditionele loket en via elektronische weg. Het infomagazine blijft het belangrijkste communicatiemiddel met de burger en moet regelmatiger verschijnen. De gemeentelijke website moet regelmatig worden geüpdatet, elektronische nieuwsbrieven kunnen worden verspreid en we moeten ook aandacht besteden aan zij die geen toegang hebben tot het internet. Voor hen is de briefwisseling nog heel belangrijk. Ook het  persoonlijk contact vinden we belangrijk en dat willen we  verwezenlijken via  infomomenten, hoorzittingen en dialoog. .

HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat is goedgekeurd, heeft uiteraard  beperkingen en verplichtingen maar biedt ook kansen. In elk geval moeten we nu dringend overgaan tot de uitvoering ervan.

Wij zijn van oordeel dat het mogelijk is om binnen het goedgekeurde structuurplan uitvoeringsplannen op te maken waarbij:

 • jonge gezinnen de gelegenheid krijgen om in Bever een betaalbare woning te bouwen of een bestaande woning te renoveren;
 • het centrum een gezellige leefomgeving wordt rond een verfraaide Plaats, zodat een maximum aantal bewoners op wandelafstand aan hun basisbehoeften kunnen voldoen;
 • oude boerderijen en bedrijfsgebouwen, die al generaties lang met het Beverse landschap verweven zijn, een andere bestemming kunnen krijgen zoals woongelegenheden, recreatie, woonzorgcentra;
 • landbouw-, ambachtelijke en commerciële bedrijven de mogelijkheid krijgen om zich in Bever te vestigen en uit te breiden : Bever kan zich niet langer onttrekken aan de verplichting om een bedrijvenzone op te richten;
 • er ruimte is voor recreatieve activiteiten : sportinfrastructuur (looppiste, basketbalkorf, skaterramp, ...), wandelpaden, ...;

Onze prioriteit ligt bij de renovatie van de Plaats van Bever, het visitekaartje en de draaischijf van onze gemeente. Wonen, ontmoeten, handel, diensten, cultuur, religieuze functie, openbaar vervoer: dat alles moet samenvloeien in een gezellige en leefbare kern. De Plaats moet opnieuw een autoluwe ontmoetingsruimte worden, waar handel en horecabedrijven, groen, bomen, zitbanken en parkings in een harmonieus geheel voor een gezellig kader zorgen, kortom waar men graag wil vertoeven en een babbeltje slaan. 

VEILIGHEID EN MOBILITEIT

Verkeersveiligheid verdient alle voorrang. Het STOP principe wordt het uitgangspunt in het beleid van OPEN VOOR DE MENS inzake de rangorde in mobiliteit: eerst Stappers, dan Trappers, Openbaar vervoer en tenslotte de Personenwagens.

De voetpaden en trage wegen verdienen in Bever bijzondere aandacht: ze verkeren in schrijnende staat of zijn helemaal verdwenen of onbestaand. Het kan toch niet dat sommige voetpaden in het centrum van Bever amper 60 cm breed zijn en ontoegankelijk  zijn voor rolstoelen en kinderwagens ! Trage wegen tussen de verschillende deelgehuchten en naar de dorpskern moeten in ere hersteld en onderhouden worden in samenspraak met de inwoners en de landbouwbedrijven. Buurtwegen zoals kerkwegels, holle wegen, veldwegen kunnen voor wandelaars en fietsers een veilig en rustig alternatief vormen voor normale straten en wegen. Ze laten de gemeente vaak – letterlijk – van een andere kant zien. Het komt niet alleen de zwakke weggebruiker maar ook de bezoekers en de eigen inwoners ten goede.

Ook voor de aanleg en het onderhoud van fietspaden moet een prioriteitenplan opgemaakt worden. Rond schoolomgevingen moet de zone 30 effectief toegepast worden en moeten voetgangers en fietsers voorrang krijgen op gemotoriseerd verkeer. Parkeerplaatsen zijn nodig maar niet ten koste van.

Inzake openbaar vervoer willen we de noden in kaart brengen en naar concrete oplossingen zoeken  (overvolle bezetting van de schoolbussen, belbus, betere aansluiting op treinen).

Het verkeer op de N263 Bassilly-Viane moet absoluut beperkt worden tot vrachtwagens met een maximum tonnage van 7,5 ton (behalve voor plaatselijk verkeer). Die weg is op het grondgebied van Bever te smal om hogere tonnages toe te laten.

De veiligheid in ons dorp moet ook sterk verbeterd worden. In overleg met de Politiezone willen we maatregelen nemen om het aantal inbraken in woningen drastisch te verminderen.

MILIEU

De gemeente speelt een belangrijke rol op het domein van milieubewustwording. Zij moet het goede voorbeeld geven door scholen en andere doelgroepen bij te staan en door eigen acties.

OPEN VOOR DE MENS wil zelf het goede voorbeeld geven door de energiefacturen voor de gemeentelijke gebouwen in de komende jaren drastisch te verminderen. Wij willen dat  een energieaudit bij alle gebouwen van de gemeente (gemeentehuis, OCMW, scholen,…) de energieverliezen in kaart brengt en aangeeft welke besparingsmaatregelen tegen welke kostprijs en terugverdientijd mogelijk zijn. De gemeente moet vervolgens alle energiebesparende maatregelen uitvoeren waarvan de investeringskosten op tien jaar zijn terugbetaald door de verminderde energiekosten. Die maatregel zorgt voor een structurele daling van de energiefacturen en is goed voor het milieu.

OPEN VOOR DE MENS wil ook haar taak opnemen in de algemene zorg voor het behoud van de biodiversiteit (planten- en dierenrijkdom). Dit kan door natuurverenigingen actief te steunen, door een correct wegbermbeheer, door een doordacht beheer van grachtkanten, aanleg van kleine landschapselementen, boomplantacties en allerlei stimulerende maatregelen.

Verdere inspanningen moeten gedaan worden om te komen tot gescheiden stelsels van rioolwater -en regenwaterafvoer.  De gemeente stimuleert de eigenaars van afgelegen woningen, die niet kunnen aangesloten worden op het rioleringsnet, in de aanleg van een eigen waterzuiveringssysteem. Het gemeentebestuur moet systematisch vervuilingsbronnen van oppervlaktewater en grondwater opsporen.

OPEN VOOR DE MENS wil een éénduidig afvalbeleid uitwerken. Er is teveel versnippering op dit ogenblik, wat weer overlast in de hand werkt.  In functie van het weer zouden de groencontainers vroeger of later kunnen opengaan. OPEN VOOR DE MENS wil de mogelijkheid onderzoeken van een ophaling aan huis van glas- en tuinafval voor minder mobiele inwoners. En we denken dat alleenstaanden en kleinere gezinnen er baat bij hebben om over een kleinere en goedkopere vuilniszak te beschikken. Tot slot moet er echt komaf worden gemaakt met de forfaitaire huisvuilbelasting: de vervuiler betaalt en dat betekent dat hij dit alleen doet via de aankoop van de huisvuilzakken en niet meer forfaitair.

ONDERWIJS EN VORMING

OPEN VOOR DE MENS wil samen met het schoolteam en de Schoolraad een onderwijsbeleid uitbouwen voor elk kind, en hen begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid.

OPEN VOOR DE MENS zal in de eerste plaats garant staan voor het aanbieden van degelijk basisonderwijs. Onderwijs dat door de lokale overheden wordt ingericht, staat open voor alle leerlingen en biedt hen maximaal gelijke kansen. De gemeente moet zich bewust zijn van de voorbeeldfunctie die zij als inrichtende macht via haar eigen scholen vervult. Gelijke kansen, respect voor het milieu, onderwijsvernieuwing, overleg en participatie en veiligheid in en rond de scholen zijn prioritaire aandachtspunten.

CULTUUR, JEUGD, SPORT EN VRIJE TIJD

Het cultuurbeleid staat mee borg voor een gemeente waar de inwoners trots op zijn en die aantrekkelijk is voor bezoekers.  Cultuur versterkt onze identiteit . Daarom wil OPEN VOOR DE MENS initiatieven nemen  om zoveel mogelijk mensen en doelgroepen te stimuleren tot een actieve cultuurbeleving (deelnemen en deelhebben).

Kinderen en jongeren hebben vaak een andere maar daarom niet minder waardevolle kijk op maatschappelijke thema’s. Jonge mensen verzekeren de toekomst. Een goed jeugdbeleid moet gedragen worden door degelijk uitgebouwde ondersteuning en stevige structuren. Cultuurbeleid, en ook jeugd-,  en sportbeleid geven vorm en inhoud aan de gemeenschap (sociale ontplooiing) en aan het individu (zelfontplooiing).

Volgens OPEN VOOR DE MENS kan de levenskwaliteit in een gemeente alleen maar aan de top staan als ook de participatie aan sport en cultuur aanzienlijk verhoogd wordt. We hebben dan ook de ambitie om in Bever te blijven investeren in een breed cultuur-, sport-, vrijetijds- en jeugdbeleid waarbij engagement, participatie en sociale samenhang centraal staan. De gemeente heeft als taak een kwalitatief hoogstaand en divers vrijetijdsaanbod te ondersteunen op het vlak van infrastructuur, middelen en activiteiten. Die ondersteuning kan en moet gebundeld worden. Het gemeentebestuur kan ook het goede voorbeeld geven en de eigen streekproducten stimuleren en promoten: op recepties en feesten moeten dranken en voedingswaren uit de eigen streek worden opgediend !

Voor OPEN VOOR DE MENS vormen het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk daarbij een belangrijk aandachtspunt.

OPEN VOOR DE MENS wil ook meer aandacht hebben voor de toenemende regionale samenwerking inzake cultuur, jeugd en sport en wil de intergemeentelijke samenwerking alle kansen geven.

SOCIAAL BELEID

OPEN VOOR DE MENS ijvert voor een sociaal gerichte gemeente, met aandacht voor alle bevolkingsgroepen (andersvaliden, kansarmen, gezinnen, senioren, allochtonen …) en op diverse domeinen (onderwijs, kinderopvang, werkgelegenheid, …).

Er moet meer aandacht gaan naar de andersvaliden: bevoorrechte parkeerplaatsen, betere toegang tot openbare gebouwen (al eens geprobeerd om de deur van het gemeentehuis te openen in een rolstoel ?) zijn zeer elementaire behoeften die onze gemeente nog niet heeft ingevuld.

SENIORENBELEID

Eén vijfde van de inwoners van onze gemeente zijn 60-plussers ! Een bevolkingsgroep met specifieke behoeften, waarvoor een seniorenvriendelijk beleid noodzakelijk is, dat moet worden uitgestippeld in overleg met de Beverse Seniorenadviesraad.

Zoals deze raad het in zijn memorandum stelt, moeten de volgende beleidsprioriteiten worden nagestreefd :

 • meer en beter verspreiden van informatie die nuttig is voor senioren (seniorengids met adressen, telefoonnummers., …)
 • oplossingen bieden voor minder mobielen (boodschappendienst, belbus, toegankelijkheid gemeentehuis, …)
 • verborgen armoede opsporen en zorg op maat bevorderen
 • infonamiddagen.

Alles moet in het werk gesteld worden om de senioren zo lang mogelijk in hun Beverse leefomgeving te laten wonen. OPEN VOOR DE MENS wil daarbij alle privé-initiatieven steunen voor de oprichting van inrichtingen waar het wonen van bejaarden zo optimaal mogelijk gecombineerd wordt met zorgverstrekking (woonzorgcentrum, serviceflat, centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum, …).

FINANCIËN

De neutrale studie van professor Matthijs heeft uitgewezen dat de financiële toekomst van onze gemeente er allesbehalve rooskleurig uitziet. Bever kreeg in die studie een povere 2 op 10 !

Wanneer men de cijfers van Bever vergelijkt met die van andere gelijkaardige – kleine landelijke – gemeenten, komt men tot de volgende vaststellingen:

 1. Bever heeft een zeer hoog aantal personeelsleden in dienst, zowel bij het OCMW als bij het gemeentebestuur (21 voltijdse eenheden per 1000 inwoners), wat uiteraard zwaar doorweegt in de uitgaven. In de reactie van de burgemeester op die studie leest men dat die personeelskosten voor 80 à 85 % gesubsidieerd zouden worden, maar dat blijkt niet uit de cijfers van de gemeenterekeningen : de subsidies bereiken amper 50 % !
 2. Hoge opcentiemen op de onroerende voorheffing: 1600 opc tegenover een gemiddelde van 1377;
 3. Niettegenstaande deze hoge aanslagvoet van de onroerende voorheffing heeft Bever ook een zeer hoge schuldgraad : 1 642 EUR per inwoner tegenover een gemiddelde van 993;
 4. Een zware verhoging van de bijdrage aan het OCMW : van -/+ 88.000 EUR naar 296.000 EUR in 5 jaar = bijna maal 4 !

Kortom, het is dan ook niet verwonderlijk dat Bever “het kneusje van het Pajottenland” wordt genoemd !

Nochtans kan niet beweerd worden dat de opbrengst van de gemeentelijke belastingen lager zou zijn dan die in andere gelijkaardige gemeenten : de waarde van 1% aanvullende personenbelasting bedraagt in Bever 41 EUR per inwoner, tegenover gemiddeld 37 EUR in de landelijke gemeenten in Vlaanderen ; de waarde van 100 opcentiemen onroerende voorheffing  bedraagt in Bever 13 EUR per inwoner, tegenover een gemiddelde van 14 EUR.

OPEN VOOR DE MENS wil de gemeentebelastingen niet verhogen, dus zullen we het zuinig moeten doen en zullen bij de begrotingsopmaak alle uitgaven aan een kritisch onderzoek worden onderworpen : pas indien de noodzaak en het algemeen belang het vereisen zal tot de uitgave worden beslist !

OPEN VOOR DE MENS streeft naar een personeelsbeleid waarbij alle functies zo efficiënt mogelijk worden ingevuld en waarbij elke natuurlijke afvloeiing niet noodzakelijk tot een nieuwe aanwerving moet leiden.

De gemeente zou ook veel beter moeten inspelen op het aanbod aan subsidies vanuit de hogere overheid. Wegens de onverklaarbare passieve houding van ons gemeentebestuur gaan nu veel subsidies verloren. Een voorbeeld: alleen al in 2012 heeft onze gemeente een subsidie van meer dan 61.000 EUR misgelopen omdat ze geen milieubeleidsplan uitvoert. Ook in de vorige jaren kreeg Bever hiervoor geen subsidie, zodat onze gemeente in totaal een bedrag van ongeveer 370.000 EUR aan haar neus ziet voorbijgaan. Had de gemeente een jeugdbeleidsplan opgemaakt en uitgevoerd, dan had ze 7.500 EUR subsidies niet mislopen ! Genoeg geld om een gloednieuwe feestzaal mee te bouwen !  En dat terwijl we al zo weinig geld hebben !